Name
Group
Term Ends

John Otterstrom

Odd Fellows

2019

Tina Reitan

?

2020

Edmund L Reitan, Jr.

Odd Fellows

2021